Vedtægter for Ringsted Billard Club

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 11. februar 1987

Sidst revideret på generalforsamling den 22. februar 2013

Paragraf 1. FORMÅL

Klubbens formål er at fremme og vedligeholde interessen for billardspillet som sport, samt at styrke kammeratskabet blandt medlemmerne.

Paragraf 2. NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er RINGSTED BILLARD CLUB, forkortes RBC, og har hjemme i Ringsted kommune.

Paragraf 3. ORGANISATION

Klubben er medlem af Den Danske Billard Union, forkortes DDBU, og er der igennem medlem af Dansk Idræts-forbund, forkortes DIF, hvis love og bestemmelser klubben er underkastet. Her udover vil der blive søgt om samarbejde med lokalt (kommunalt) idrætsarbejde.

Paragraf 4. IND- OG UDMELDELSE

Som medlem kan optages enhver, som ikke har karantæne, eller som ikke er udelukket af nogen anden klub under DDBU.

Indmeldelse skal ske til bestyrelsen, som skal tage stilling til optagelsen. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken form for medlemskab der ønskes.

Aktivt medlemskab giver mulighed for deltagelse i diverse interne og eksterne turneringer.

Passivt medlemskab giver mulighed for at benytte klubbens borde, samt deltagelse i interne turneringer. Et aktivt medlem kan kun overgå til passivt medlemskab i årets 3. kvt. (før sæson start). 

Hvis et medlem melder sig passiv eller melder sig ud af klubben i en igangværende spillesæson, kan  medlemmet pålægges at betale et gebyr svarende til prisen for spillekort, turneringsgebyr for tilmeldte turneringer og DDBU-bod, hvis holdet af denne grund må trækkes.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Paragraf 5. LEDELSE

Klubbens ledelse består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, turneringsleder, kasserer og sekretær.

Formanden, turneringsleder og sekretær er på valg i lige årstal, næstformand og kassereren er på valg i ulige årstal.  Suppleanten vælges for et år. Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret på møderne.

Bestyrelsesmøde afholdes efter behov, eller såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom. 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.

Bestyrelsen supplerer sig selv til førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen vælger delegeret til DDBU’s repræsentantskabsmøder.          

Et medlem er valgbart til bestyrelsen, når medlemmet er fyldt 18 år.

Paragraf 6. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, afholdes hvert år i februar måned. Den indkaldes skriftlig med 14 dages varsel.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Turneringslederens beretning.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af indskud, kontingent og spillerlicens.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant i.h.t. § 5.
  8. Valg af revisor og suppleant i.h.t. § 8.
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdes. 

Alle beslutninger, undtagen vedtægtsændringer, træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er et forslag forkastet. 

Vedtægtsændringer kan kun gennemføres med 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

Personvalg med mere end 1 kandidat afgøres ved skriftlig afstemning, ligesom anmodning om skriftlig afstemning i øvrigt skal tages til efterretning. 

Under eventuelt kan intet besluttes.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens skøn, eller såfremt 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 10 dage efter, at anmodning herom er kommet bestyrelsen i hænde. Bekendtgørelse af afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 6 dages varsel ved skriftlig udsendelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

For medlemmer under 18 år overgår stemmeretten til en forælder. Medlemmet og forældre skal være fremmødt til generalforsamlingen for at kunne afgive stemme.

Paragraf 7. KONTINGENT OG INDSKUD                                                          

Størrelse af medlemskontingent, indskud og spillerlicens fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentet erlægges kvartalsvis forud efter kassererens anvisninger og forfalder den 1. i kvartalets 1. måned. Evt. gebyr til spillerlicens opkræves sammen med kontingentet for oktober kvartal.

Restance efter sidste rettidigt betalingstidspunkt kan medføre slettelse af medlemskab

Paragraf 8. REGNSKAB OG REVISION

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Revisoren, der vælges for 2 år ad gangen, foretager kritisk gennemgang af årsregnskabet, kontrollerer at klubbens midler er til stede og fremsætter evt. bemærkninger på generalforsamlingen. Revisoren kan til enhver tid kræve regnskabet til gennemsyn. 

Revisorsuppleanten vælges hvert år på generalforsamlingen.

Paragraf 9. KARANTÆNE

Karantæne kan idømmes et medlem, der udviser dårlig sportslig adfærd.

Karantænen skal være tidsbestemt.

Paragraf 10. OPLØSNING

Opløsning af klubben kan ikke ske, hvis 1/3 af klubbens medlemmer er imod dette.

Hvis en opløsning sker, tilfalder evt. midler Den Danske Billard Union med henblik på senere opstart af billard klub i Ringsted.

Paragraf 11. SPONSORAFTALER

Et medlem må ikke indgå sponsoraftaler forud for bestyrelsens accept.